...สวัสดีครับ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์

นายสุระ  สุขใส  ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย  ไปเยี่ยมชมบ่อแก๊สชีวภาพ
ที่เทศบาลนครเชียงราย
นายสุระ  สุขใส  ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย  พาเกษตรกรไปเยี่ยมชมบ่อแก๊สชีวภาพ
ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
กำลังติดตั้งถุงแก๊สชีวภาพ 

นายสุระ สุขใสปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยแนะนำเกษตรกรติดตั้งบ่อแก็สชีวภาพ
ที่บ้านนายทวี ดอนแสนเทพ

อบรมปศุสัตว์อินทรีย์

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยนำเกษตรกร ไปดูงานหมูหลุม ที่อำเภอแม่สรวย  ตามโครงการฟาร์มยั่งยืนของกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมๆ   ป่าแดด  อำเภอที่ได้รับโอกาส   เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ หมูหลุมของนายตา คำปิว ที่ใช้เป็นแหล่งดูงาน

 เลี้ยงกบชึ่งนายตา คำปิว ทำได้ดีมาก รายได้ปีละหลายแสนบาท น้องกบเมย์และน้องแนน ปศุสัตว์ตำบลกำลังชมกิจกรรมของนายตา คำปิว คอกบ่อกบแต่ละรุ่น

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

ภาพกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

บรรยากาศ การแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรวิทยกรเจ้าของศูนย์ กับผู้เข้าอบรม
ฝึกทักษะทำอาหารหมักจากต้นกล้วย

การนำผลพลอยได้จากการเลี้ยงโค และสุกร มาผลิตแก๊สชีวภาพ และทำปุ๋ยการนำพืช ผักมาใช้เลี้ยงไก่
จังหวัดเชียงรายได้คัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๕๓


วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

ทำข้าวโพดหมักไว้เลี้ยงโค

นายทวี ดอนแสนเทพ ทำข้าวโพดหมัก ไว้เลี้ยงโคและสอนเกษตรกรเครื่อข่ายฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553


วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ )ที่บ้านนายทวี ดอนแสนเทพ อาสาพัฒนาปศุสัตว์ดีเด่น สสอ 5 ปี 2552 บ้านใหม่ศรีวิไลย์ ตำบลดอนศิลา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา และราษฎร เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ผลิตแก๊สชีวภาพ จากมูลสัตว์


นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยและนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนายทวี ดอนแสนเทพ นางสุมาลี ดอนแสนเทพ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลดอนศิลา ร่วมกันติดตั้งอุปกรณ์สำหรับผลิตแก๊สชีวภาพจากมูล โค และสุกร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒