...สวัสดีครับ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

ภาพกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

บรรยากาศ การแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรวิทยกรเจ้าของศูนย์ กับผู้เข้าอบรม
ฝึกทักษะทำอาหารหมักจากต้นกล้วย

การนำผลพลอยได้จากการเลี้ยงโค และสุกร มาผลิตแก๊สชีวภาพ และทำปุ๋ยการนำพืช ผักมาใช้เลี้ยงไก่
จังหวัดเชียงรายได้คัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๕๓


วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

ทำข้าวโพดหมักไว้เลี้ยงโค

นายทวี ดอนแสนเทพ ทำข้าวโพดหมัก ไว้เลี้ยงโคและสอนเกษตรกรเครื่อข่ายฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553