...สวัสดีครับ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552

การอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย อบรมเกษตรกรโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ที่ฟาร์มสาธิตการเลียงสัตว์ ของนายทวี ดอนแสนเทพ บ้านใหม่ศรีวิไลย์ ตำบลดอนศิลา มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม แลกเปลียนเรียนรู้ จำนวน 84 คน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552